Ευρεση εργασιας | συνεχης ροη

Ενδιαφεροντα - Αναζητησεις Μαθητων απο το Βρες δασκαλο

17 Ιουλ 2014

Βρίσκω δουλειές | Απασχόληση 200 ανέργων

Διακόσιοι άνεργοι θα απασχοληθούν σε επαγγελματικούς φορείς, όπως η ΓΣΕΒΕΕ, η ΕΣΕΕ και οι Οργανώσεις µέλη αυτών, ο ΣΕΒ, ο ΣΕΤΕ καθώς και οι Πανελλήνιες Οργανώσεις µέλη του, μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας των φορέων αυτών.

Οι άνεργοι πρέπει:
- Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την απόδειξή τους άπό το αρµόδιο ΚΠΑ 2. 
- Να έχουν συµ̟ληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και έχουν να έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης. 
- Να είναι ηλικίας 18 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συµ̟ληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 19ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ηµεροµηνία υπόδειξής τους από την αρµόδια υπηρεσία. 
- Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους – µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς με δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας. 
- Να ανταπροκρίνονται στις προδιαγραφές της ζήτησης από τους δικαιούχους και να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας έως 25 ετών (να διανύουν δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους έως και το 25ο έτος της ηλικίας τους) ανέρχεται στο ποσό των 22 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης), ενώ για ωφελούμενους ηλικίας άνω των 25 ετών ( να έχουν συμπληρώσει δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους το 25ο έτος της ηλικίας τους) που θα προσληφθούν στα πλαίσια του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 39 μήνες εκ των οποίων οι 36 μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και 3 μήνες σε δέσμευση του εργοδότη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.